Versie: Augustus 2022
Het onderhavige privacybeleid bepaalt en verklaart de manier waarop PermaTechnics de gegevens gebruikt en beschermt die u opgeeft wanneer u deze website bezoekt.
Dit privacybeleid kan op elk ogenblik aangepast of vervolledigd worden, volgens de wettelijke, regelgevende, juridische of technologische veranderingen. Deze aanpassingen zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het moment dat deze wijzigingen online worden geplaatst.

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Normaal kunt u de Website van PermaTechnics bezoeken zonder persoonlijke gegevens achter te laten.
Indien u informatie nodig heeft of gebruik wenst te maken van bepaalde diensten, is het in bepaalde gevallen mogelijk dat PermaTechnics uw naam, voornaam, e-mail adres, telefoonnummer, bedrijfsnaam en functie kan vragen (uw « Persoonlijke Gegevens »). Indien u deze gegevens invult, gaat u ermee akkoord dat deze gegevens behandeld worden door PermaTechnics in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), aangenomen door het Europees Parlement op 27 april 2016.

1. Doeleinden van de verwerking
PermaTechnics zal uw persoonlijke gegevens behandelen om:
(a) u informatie te geven of diensten aan te bieden die u zelf gevraagd heeft
(b) informatie te verzamelen die ons kan helpen onze websiteproducten of -diensten te verbeteren
(c) u te kunnen contacteren in verband met product-updates en klantondersteuning.

2.Bestemmelingen
PermaTechnics is de enige bestemmeling van uw persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden nooit aan derden doorgestuurd, behalve in het geval van onderaannemers die door PermaTechnics ingeschakeld worden. PermaTechnics noch zijn onderaannemers zullen de persoonlijke gegevens van de Gebruikers van zijn Website voor commerciële doeleinden gebruiken.

3. Bewaartermijn
Uw persoonlijke gegevens worden enkel bewaard gedurende de periode die noodzakelijk is om de doeleinden te kunnen bereiken.

4. Gebruikersrechten
U beschikt over de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:
– Recht op toegang tot en overdracht van de gegevens
U heeft de mogelijkheid om ons te vragen uw Persoonlijke Gegevens over te dragen.
Uit veiligheidsoverwegingen en in het kader van de vertrouwelijkheid rond persoonlijke gegevens, zal uw aanvraag enkel behandeld worden indien u uw identiteit kunt bewijzen.
– Recht om gegevens aan te passen of te verwijderen
De wetgever geeft u het recht om een verbetering, aanpassing, of verwijdering te vragen van de persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Deze rechten kunt u laten gelden door ons per post te contacteren op het volgende adres:
PermaTechnics c/o Consilium sprl
16 boulevard du Centenaire
1325 Dion-Valmont

5. Antwoordtermijnen
PermaTechnics verbindt zich ertoe uw aanvraag tot toegang, aanpassing of verwijdering, of alle andere aanvragen binnen een redelijke termijn te behandelen.

6. Klacht bij de bevoegde autoriteit
ndien u van mening bent dat PermaTechnics zijn verplichtingen niet nakomt op het vlak van Persoonlijke Gegevens, kunt u een klacht indienen of een aanvraag indienen bij de bevoegde autoriteit. In België is de bevoegde autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). U kunt hen via de digitale weg contacteren.